GDPR – zásady ochrany osobních údajů

A. Úvod

Soukromí návštěvníků a GDPR – zásady ochrany osobních údajů na mých webových stránkách Správnou Cestou & Galerie DaRy dot-art a využívání služeb a nákupu zboží pod jejich hlavičkou je pro mě velmi důležité a zavázala jsem se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji dělám.

B. Poděkování

Tento dokument byl vytvořen za použití šablony z SEQ Legal (seqlegal.com) a upraven Website Planet (www.websiteplanet.com).

C. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
 3. informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na mých webových stránkách;
 4. informace, které zadáte, když si na mých webových stránkách vytváříte profil – např. vaše jméno, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav, zájmy a koníčky, vzdělání a zaměstnání;
 5. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k mým e-mailovým službám a/nebo newsletterům;
 6. informace, které zadáváte při používání služeb a nákupu zboží na mých webových stránkách;
 7. informace vygenerované při používání mých webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
 8. informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes tyto webové stránky provedete, a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a osobní data o Vás včetně informací z Vašeho života;
 9. informace, které odešlete na tyto webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;
 10. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou mi pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
 11. jakékoliv další osobní údaje, které mi pošlete či jinak sdělíte.

Než mi sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

D. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které mi byly poskytnuty prostřednictvím těchto webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje mohu využít pro následující účely:

 1. správu těchto webových stránek a podnikání;
 2. přizpůsobení těchto webových stránek právě vám;
 3. umožnění využívání služeb dostupných na těchto webových stránkách;
 4. zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím těchto webových stránek;
 5. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím těchto webových stránek;
 6. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;
 7. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;
 8. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
 9. zaslání mého e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete mě kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);
 10. zasílání marketingových sdělení týkajících se mého podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslím, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete mě kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);
 11. poskytování statistických informací o mých uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
 12. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s tímto webem;
 13. udržování bezpečnosti těchto webových stránek a předcházení podvodům;
 14. ověření souladu s podmínkami používání těchto webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); a
 15. další použití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na mém webu, zveřejníme a použijeme je v souladu s licencí, kterou nám poskytnete.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na tomto webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuji vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

E. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z mých spolupracovníků, úředníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje mohu zveřejnit:

 1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
 3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany mých zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);
 4. kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodávám (nebo o prodeji uvažuji); a
 5. jakékoliv osobě, o které se důvodně domnívám, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle našeho názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

F.Mezinárodní přenosy dat

 1. Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působím, abychom je mohli používat v souladu s těmito zásadami.
 2. Údaje, které shromažďujeme, mohou být předány do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.
 3. Osobní údaje, které zveřejníte na našem webu nebo odešlete ke zveřejnění na tomto webu, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemohu zabránit použití nebo zneužití těchto informací ostatními.
 4. Výslovně souhlasíte s převody osobních údajů popsanými v této části F.

G. Uchovávání osobních údajů dle zákona o GDPR

 1. V této části G jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abych dodržovala naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.
 2. Osobní údaje, které zpracovávám pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.
 3. Aniž je dotčen článek G 2, mažeme osobní údaje po odvolání Vašeho souhlasu
 4. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části G si uchovám dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje
  1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
  2. pokud se domnívám, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
  3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany mých zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

H. Bezpečnost vašich osobních údajů

 1. Přijmu přiměřená technická a organizační opatření, abych zabránila ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
 2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložím na zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).
 3. Všechny elektronické finanční transakce zadané přes naše webové stránky budou zašifrovány.
 4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemohu zaručit.
 5. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na tento web; nebudu vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na tento web).

I. Změny

Tyto zásady mohu občas aktualizovat zveřejněním nové verze na těchto webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás mohu upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na těchto webových stránkách.

J. Vaše práva

Můžete mi nařídit, abychom vám poskytla jakékoli osobní údaje, které o vás mám. Poskytování takovýchto informací bude podléhat následujícímu:

 1. zaplacení poplatku 300,- Kč; a
 2. předložení příslušného dokladu o vaší totožnosti (Občanský průkaz, pas – za tímto účelem obvykle přijímáme fotokopii vašeho občanského průkazu či pasu ověřenou notářem a původní kopii vyúčtování služeb, kde je uvedena vaše současná adresa}).

V rozsahu povoleném zákonem mohu poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.

Můžete mi kdykoliv nařídit, abych vaše osobní údaje nezpracovávala pro marketingové účely.

V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použiji, nebo vám nabídnu možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

K. Webové stránky třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemám kontrolu a nenesu za ně odpovědnost.

L. Aktualizace údajů

Dejte mi prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které mám, opravit nebo aktualizovat.